E Projektosqo prezentisaripen

Astarindoj anθar i dàta 1 źùlaj 2014, O Departamènto vaś e Edukaciaqe 3anglimata, kaθar i Universitèta Babes-Bolyai, khethanes e Departamentoça vaś e Edukaciaqe 3anglimata, kaθar i Universitèta anθar o Òslo astardǎs e rodipnasqo projèkto e titloça “I butnglal edukàcia ka-e rromane siklǒvne anθar i Rumunìa:  anglephenimata, nivèlurǎ thaj strategìe vaś o laćharipen e alfabetizaciaqe gradosqo”, projèkto lovǎrdo anθar o progràmo „Rodipen an­θ-e Śerutne Umala” anθar o Finaciàro Mekanìsmo SEE 2009-2014 thaj kaθr e themesqo buӡèto, o kontràkto gin 15 SEE/30.06.2014. 

O projèkto sas astardo e Departamentosθar vaś e Edukaciaqe 3anglimata, kaθar i Universitèta Babes-Bolyai thaj opraldikhel 2 vaxta i evolùcia e alfabetizaciaqe nivelosqi e rromane siklǒvnenqi (save vakǎren duj vaj jekh ćhib) sar vi e raklenqi (vakǎrne jekhe ćhibǎqe) save si anθar sakodoja komunitèta, e resǎça te arakhel pes fàktorurǎ save vastden te avel jekh sukcèso anθ-e rromane siklǒvne alfabeizàcia. Sa kadja, o projèkto anderǎrel vi jekh intensìvo progràmo e edukacionalone intervenciaça savo dikhel o barǎripen e śajuntnimatenqo vaś i alfabetizàcia e rromane siklǒvnenqi thaj e raklenqi e siklǎrnenqe vastdipnaça. Anθar kadava projèkto maj kamel pes te barǎren pen e śajutnimata vaś o rodipen thaj vaś e institucionàlo kolaboràcia maśkar i Rumùnia thaj i Norvègia. 

O projèkto inkerel 34 ćhona thaj dikhel i śkolutni populàcia anθar e źudècurǎ  Klùź, Mùreś thaj Sälaź. E rodimatenqe rezultàturǎ avena sikavde, specialones, e siklǎrnenqe save keren butǐ e ćhavença,  sar vi e studenturenqe save phiren ka-e kùrsurǎ organizisarde e Demartamentosθar vaś e Edukaciaqe 3anglimata, e resǎça te ӡangaven pen e trebajmata thaj e partikularitètuǎ e rromane siklǒvnenqe. Sa kodova vaxtesθe, kamas te keras i diseminàcia e line rezultaturenqi ci anθ-i maśkarthemutni ӡantrikani komuniteta, anθar i participàcia ka-e maśkarthemutne konferìnce thaj anθar o xramosaripen anθ-e butśunde maśkarthemutne rivìste.

 

Traducere în limba rromani, Prof. Ionel CORDOVAN